المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختبر معلوماتك في الإمساك.. والك هديةM!$$ pure
02-Apr-2009, 09:04 PM
1. Constipation is particularly prevalent in which of the following groups of people?


Women

Elderly

African Americans

All of the above

2. The usual onset of action of an oral laxative that contains senna is:


5-10 days.

5-10 minutes.

6-24 hours.

48-72 hours.

3. The use of which of the following types of medications is associated with an increased risk of constipation?


Opioids

Anticholinergics

Antidepressants

All of the above

4. Tegaserod is a:


Chloride channel blocker.

5-hydroxytryptamine4 (5-HT4) receptor agonist.

Beta2 antagonist.

5-HT4 receptor antagonist.

5. Which of the following is not a "red flag" for an organic disorder?


Nausea/vomiting

Urinary incontinence

Blood in stools

Fever

6. Which of the following statements regarding serotonin is false?


Serotonin mediates intestinal movement.

Serotonin mediates intestinal secretion.

Serotonin modulates vasodilation.

Serotonin modulates visceral sensation.

7. Lifestyle measures that may be useful for treating constipation include:


Increasing dietary fiber.

Decreasing physical activity.

Increasing sleep time.

Decreasing fluid intake.

8. Foods high in fiber include all of the following except:


Cooked beans.

Apples.

White bread.

Bran muffins.

9. Patients define constipation as:


Feeling of incomplete evacuation.

Straining.

Presence of hard stools.

All of the above.

10. Which of the following medications works by increasing the wetting efficiency of intestinal fluid?


Lactulose

Bisacodyl

Methylcellulose

Docusate sodium

11. Which of the following is not an adverse effect associated with the use of bulk-forming laxatives?


Intestinal obstruction

Flatulence

Abdominal cramping

Cathartic colon

12. Which of the following is the preferred laxative in pregnancy?


Magnesium hydroxide

Mineral oil

Aloe

Psyllium

13. Which of the following agents is contraindicated in an elderly patient with congestive heart failure?


Calcium polycarbophil

Monobasic sodium phosphate

Docusate calcium

Glycerin suppositories

14. Neuromuscular conditioning with biofeedback often is useful in patients with:


Slow-transit constipation.

Normal-transit constipation.

Opioid-induced constipation.

Pelvic floor dyssynergia.

15. Which of the following is not a common adverse effect reported with the use of SPI-0211?


Diarrhea

Headache

Rhinitis

Nausea

16. Compared with healthy individuals, patients with constipation:


Have a lower general well-being.

Are more likely to have symptoms of depression and anxiety.

Visit physicians more often.

All of the above

17. A patient with constipation should try to consume at least ____of dietary fiber each day.


5 g

10 g

20 g

100 g

18. If a patient with slow-transit constipation does not respond to lifestyle measures and fiber therapy, the next choice for treatment generally is:


An osmotic laxative.

An emollient laxative.

Surgery.

A stimulant laxative.

19. Which of the following agents was withdrawn from the market because of its association with life-threatening arrhythmias?


Bethanechol

Metoclopramide

Cisapride

Polyethylene glycol

20. Which of the following statements is false?


Most studies examining the efficacy of laxatives are of short duration.

Many well-designed placebo-controlled studies have documented the efficacy of laxatives.

Most studies examining the efficacy of laxatives are poorly designed.

Based on the data that are currently available, one cannot distinguish one group of laxatives from another on the basis of efficacy in chronic constipation.

M!$$ pure
02-Apr-2009, 09:05 PM
رتبتوا منيح... وما بعرف شو صار فيه :cool:

Tareq Faour
03-Apr-2009, 12:29 AM
1st-4
2nd-3
3rd-4
4th-2
5th-4 fever
6th-serotonin modulate vasodilation ?? i think no :)
7th-1
8th-3
9th-4
10th-4
11-4

يوووه خلص نعست بكرة بكمل :)

M!$$ pure
03-Apr-2009, 10:59 PM
ما شاء الله عليك... شطووور

يلا كمل... وأراجع انا بعدك...

هاد هدية بسيطة لأول 10 أسئلة...

http://www.peterbrooke.com/GiftBasket.jpg

الهدية الكبيرة بعد ما تخلص 10 أسئلة المتبقية